3870 2 عدد
1-چگونه بعد از کراس ?ایر اور کنم؟
2-دمای کارت ها خودکار با ا?زایش سرعت ?ن پایین می آید یا...؟
چون قصد خرید 100% دارم و هنوز mannual آن را ندیده ام!